sifrei-toraכתיבת ספרי תורה ומגילות במכוננו כרוכה בטכניקות מיוחדות של הכנה כפי הנדרש על פי ההלכה היהודית. ספרי התורה והמגילות נעשות על פי הידורי הכשרות והנחיות כל השלבים למהדרין של מכון 'תפארת יוסף' בהשגחה ופיקוח צמוד של בד"צ 'בית יוסף'.

כל השלבים, מסוג הדיו, הקלף, צורת הכתב, מומחיות הסופרים וההגהות והבדיקות - מבטיחים מוצר מהודר ושלם. עתה אפשרי לקיים את מצוות כתיבת ספר תורה גם דרכינו בצורה הנאותה והמהודרת ביותר.

בחירת ס"ת אורכת זמן, הרבה חשיבה ומלווה בהרבה פרטים, עד השלב של הכנסת ספר התורה לבית הכנסת.

ניתן לראות מספר שלבים המביאים את עבודת כתיבת ספר התורה לשלמותה:

1. בחירת הקלף

יש שרוצים קלף בהיר ולבן ויש מעדיפים קלף עם גוונים אפור לבן (ויש בעיות הלכתיות שצריך להיזהר בהם כמופיע בהרחבה בתהליך ייצור התפילין בסעיף כתיבה).

2. כמות עמודים

החלוקה כיום היא כדלקמן: בספר תורה יש 245 עמודות (טורים), 62 יריעות כל יריעה מכילה בממוצע 4 עמודות (59 יריעות בכפולות של 4 ושלוש יריעות של 3 עמודות, יריעה מספר 1, 62,61).

3. גודל/גובה ס"ת (הקלף בלבד)

הגובה המקובל הנפוץ של הקלף עליו יכתבו דברי התורה הינו 50 ס"מ. ניתן לקבל ספר תורה גם בגבהים אחרים שאינם סטנדרטים, כמו  48 ו- 56 ס"מ. ניתן כמובן להזמין הזמנות מיוחדות של ספרי תורה לגובה של אפילו 20 ס''מ.

4. שורות (בספר תורה כל עמוד)

כל עמודה/ טור בס"ת מכילה דרך כלל 42 שורות .

5. זמן כתיבה ספר תורה

זמן כתיבת ספר התורה יכול להתקיים בין  חצי שנה עד שנה ויותר, על פי לוח זמני הסופר.

6. מהלך הכתיבה

כמו שהקדמנו לעיל לאחר בחירת סוג הקלף על ידי הסופר כפי שהתבקש, מתחילה הכתיבה.

• תחילת הכתיבה יכולה להיות מספר בראשית אולם אין חובה על כך.

• לאחר סיום כתיבת יריעה או כמה יריעות נמסרות האחרונות למתייג אשר עושה את מלאכת התיוג (ראה הרחבה בדומה לתהליך ייצור התפילין שלב ה').

• בשלב הבא היריעות מובאות למגיהים מוסמכים (תהליך של שתי הגהות). ההגהה בודקת את צורת האותיות בהשוואה לנדרש על פי ההלכה. כמובן שאם יש צורך בתיקון היריעות מוחזרות לשלב הקודם וחוזר.

• הגהה נוספת מתבצעת בשימוש סריקה במחשב (ראה הרחבה בדומה לתהליך ייצור התפילין שלב ו').

• תום מהלך הכתיבה יהא ביקורת איכות (QC) לוודא שכל שלבי ביצוע התהליך ומרכיביו אכן קוימו.

7. תפירת הספר תורה

היריעות נתפרות אחת לרעותה עד לחיבור של כל 62 היריעות.

8. תפירת ס"ת לתיק

תיק ספר התורה ( הן הספרדי והן האשכנזי) מכיל שני עצים אחד מצד ימין ואחד מצד שמאל הנקראים 'עצי החיים'. שמם ניתן כדימוי לעצים המחזיקים את התורה שהיא נקראת תורת חיים.

עתה מתבצע תפירת מאגד היריעות ל 'עצי החיים' ואח"כ אל התיק עצמו. החיבור ל 'עצי חיים' מחויב על מנת שספר התורה יהיה כשר לקריאה.

9. סיום כתיבת האותיות, הכנסת ספר תורה

סיום הכתיבה של האותיות האחרונות נעשה ע"י רבנים ואישי ציבור. לאחר מכן מתקיים טקס הכנסת ספר תורה אל היכל בית הכנסת ברוב פאר והדר.

10. סעודת מצווה

נהוג לקיים לאחר הכנסת ס"ת להיכל בית הכנסת לקיים סעודת מצווה לכבוד סיום כתיבת ספר התורה ומיקומו בבית הכנסת.