tefilin
התפילין בנויים משלושה חלקים חיצוניים:
בית או קציצא - המבנה המרובע.
תיתורא - החלקים הבולטים.
מעברתא - החלק דרכו עוברת הרצועה.

 

תפילין של יד

yad01בתוך הבית מונח קלף בו כתובים ארבע פרשיות.
הרצועה המושחלת דרך המעברתא בתוך הבית נקשרת בקשר תחתון בצורת יו"ד.

 

 

 

 

 

yad03yad02

 

תפילין של ראש

מורכבים מ 4 בתים שהצמידו אותם יחד ובכל בית מונחת פרשיה אחת. בסך הכול יש 4.
במעברתא פה הקשר בצורת דל"ת.
לשם הדגשת ריבוע התיתורא ישנם חריצים על גבולות הבתים.
החריצים בתפילין של ראש שווים בשני הצדדים ואילו של יד אחד גדול אחד קטן.
ההלכה אומרת כי הקשר עם היוד צריך להיות צמוד לקיר הבית מבפנים בכל עת.
מטרת החריץ הגדול לאפשר הצמדה זו.

rosh01rosh02