הבתים מיוצרים במפעל ותיק ומנוסה המייצר בתים באיכות וברמה גבוה, בתים חזקים שיעמדו לאורך שנים רבות. פיקוח הבד"צ נעשה בחל משעת יבוא העורות למפעל.
להלן רשימה חלקית של ההקפדות וההידורים במכון הסת"ם "תפארת יוסף":

א. משתמשים בעורות קפואים ולא מלוחים (שו"ת מנחת יצחק ח"ט ס"א שבט הלוי ח"ט ס"י).
ב. ללא חשש בכור והשגחה על טהרת הבהמות (שם)
ג. עיבוד ביד ע"י יהודים יראי שמים.
ד. כל הפעולות נעשות לשמה ואפילו השטיפה במים. (זכרון אליהו עמ' שכז).
ה. בדיקת נקבים על כל בית ובית, ע"י משגיח. (ע"פ שו"ע סי' לג ס"א).
ו. הבתים מעור אחד כולל התיתורא והמעברתא. (שו"ע א"ח לב סעי' לח, ועיין משנ"ב וביאור הלכה שם).
ז. ללא דבק בין הבתים. (שם)
ח. חריצים ישרים המגיעים עד התפר. (שו"ע לב מ)
ט. גיד עובר בין הבתים. (שו"ע או"ח לב סעי' נא).
י. מדידת ריבועים ע"י קליבר. (הנחיות הבד"צ ע"פ זכרון אליהו ס"ז סימנים ח-ט)
יא. גובה החלל בבית של יד שיכנס כל הפרשיה בקציצא. (ולא בתוספת אפילו במקצת הפרשיה) (זכרון א. עמ' כב)
יב. ללא מילוים ע"י עור טחון מרק וכדו' בשטח הריבוע. (זכרון אליהו עמוד קכה).
יג. עשיית השי"ן ע"י חק ירכות ולא ע"י חק תוכות, השגחה קפדנית על נושא זה, ובהנחיות מיוחדות מהבד"צ בכל מהלך עשיית השי"ן.
יד. תפירת הבתים בגידים שנטוו לשמה. (משנ"ב או"ח לב סעי' נ בשם המג"א).
טו. נקבי התפירה קטנים. (זכרון אליהו פ"ט סימן יא).
טז. פיקוח על צביעת הבתים שהחומרים של הצבע מין המותר בפיך וללא חשש 'זיוף' חריצים. (זכרון א. עמ' נא, ילקוט יוסף ח"ב עמ' תל).
יז. הקפדה שהצבע יהיה חזות בעלמא ולא ממשות. (חיי אדם כלל יד סק"ג)
יח. צביעה ידנית.