א. מגיהים מוסמכים בעלי תעודת מגיה מוסמך אשר עינם פקוחה על כל ספק או בעיה. (קול יעקב או"ח לב אות קטו).
ב. הפרשיות עוברות בדיקת מחשב לאיתור חסרות ויתרות ומוחלפות, בתוכנה הטובה ביותר מסוגה. (ילקוט יוסף ח"ב עמ' קמ).
ג. כמו כן הגהת גברא כפולה ע"י שני מגיהים שונים. (שו"ת שבט הלוי ח"ו סי' קנא).
ד. ביקורת אחרונה לאחר בדיקת המגיהים ע"י מו"צ מכון 'תפארת יוסף' והכל ע"פ הנחיות שנתנו למגיהים ע"י הבד"צ. (הנחיות הבד"צ).